பாலைவனத்திை் நவீன நாட ான்லை உருவாக்கிய பழங்குடி தலைவர்கள் ட ார்க்கபுரியான ஒரு நா ்ல “வாழும் நரகமாக” மாை்றிய இைங்லக அரசியை்வாதிகளுக்கு ஒரு பா ம்

Spread the love

ைத்தீப்பாரூக்
ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்தின் தலைவரும்அபுதாபியின்
ஆட்சியாளருமான ஷேக்கலிபா பின் லசத்2022 ஷம 13ை் காைமானார்.
அவர்தனது மக்களாை் மிகவும் ஷேசிக்கப்பட்ட ஒரு ஆட்சியாளராக
இருே்தார்.
அவர்ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் தலைவரும்அபுதாபியின்
ஆட்சியாளருமாக இருே்தவரும் இன்று உைகிை் ஒரு ேவீன ோடாகத்
திகழும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் கட்டலமப்பு வடிவலமப்பாளருமான
ஷேக்சசயித்பின் சுை்தான் அை் ேஹ் யானின் மூத்த புதை்வராவார். 2004
ேவம்பரிை் சுை்தான் அை் ேஹ் யான் மரணம்அலடே்த பிறகு அே்தப்
பதவிக்கு வே்தவர்தான் ஷேக்கலிபா பின் லசத்.

Post Disclaimer

Disclaimer: பாலைவனத்திை் நவீன நாட ான்லை உருவாக்கிய பழங்குடி தலைவர்கள் ட ார்க்கபுரியான ஒரு நா ்ல “வாழும் நரகமாக” மாை்றிய இைங்லக அரசியை்வாதிகளுக்கு ஒரு பா ம் - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *