ஹரம்அல்ஷரீபுடனான யூதர்களின் பிணைப்புக்கணள புறக்கைித்து, அதன் வரலாற்று ரீதியான மாற்றமணடயாத நிணலப்பாட்ணட நிணலநிறுத்தும்வணகயிலான தீர்மானங் கணள நிணறவவற்றியுள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சணப

Spread the love

இம்மாத முற்பகுதியில் டிசம்பர்மாதம் ஐந்தாம் திகதி ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச்
சபபயில்மூன்று தீர்மானங்கள் நிபறவேற்றப்பட்டுள்ளன. அரபியில்ஹரம்அல்
ஷரீப்என அபைக்கப்படும் ேளாகத்துடனான யூதர்களின் உறவுகபளப்
புறக்கணித்து, அதபன மபலக்வகாயில் என உரிபம வகாரும்இஸ் வரபலக்
கண் டிக்கும் ேபகயில் இந்தத்தீர்மானங்கள் நிபறவேற்றப்பட்டுள்ளன.

 

 

Post Disclaimer

Disclaimer: ஹரம்அல்ஷரீபுடனான யூதர்களின் பிணைப்புக்கணள புறக்கைித்து, அதன் வரலாற்று ரீதியான மாற்றமணடயாத நிணலப்பாட்ணட நிணலநிறுத்தும்வணகயிலான தீர்மானங் கணள நிணறவவற்றியுள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சணப - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *