2011ல் லிபியா மீது அமமாிக்கா – நேட்நடா ேடத்திய ஆக்கிரமிப்பும் அண்மமயில் அங்கு ஏற்பட்ட மெள்ளப் மபருக்குக்கு ெழியமமத்துள்ளன

Spread the love
Post Disclaimer

Disclaimer: 2011ல் லிபியா மீது அமமாிக்கா – நேட்நடா ேடத்திய ஆக்கிரமிப்பும் அண்மமயில் அங்கு ஏற்பட்ட மெள்ளப் மபருக்குக்கு ெழியமமத்துள்ளன - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *