இலங்கை முஸ்லிம் மக்கள் எதிர்நோக்கிய இனவன்முறைகளை நினைவு கூறும் வாரம் 08-14/12/2022

Spread the love

இருண்ட டிசம்பர் 8 ம் திகதி முதல் 14ம் திகதிவரை இலங்கை முஸ்லிம் மக்கள் எதிர்நோக்கிய இனவன்முறைகளை நினைவுகூரும் வாரம் – இந்நினைவு கூறல் வாரத்தின் நோக்கம், எதிர்பார்ப்புகள் குறித்த திறந்த சமூகமட்டக் கலந்துரையாடல்

Post Disclaimer

Disclaimer: இலங்கை முஸ்லிம் மக்கள் எதிர்நோக்கிய இனவன்முறைகளை நினைவு கூறும் வாரம் 08-14/12/2022 - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *