අහක යන නයි රෙද්ද අස්සේ දා ගන්න එපා – පාස්කු ප්‍රහාරයේ ජනතාවගෙන් වසන් කළ කතාව.- Truth with Chamuditha

 ජාතික ආරක්ෂක අධ්‍යයන ආයතනයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් – අසංග අබේගුණසේකර චමුදිත සමරවික්‍රම සමග