ශානකියන්ගෙන් ඥානසාර හිමිට දරුණු ප්‍රහාරයක්- නැගෙනහිර මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු ගමට ආවම සේරප්පුවෙන් ගහන්න

පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහාමොලකරු අල්ලාහ් දෙවියො කියද්දී කට වහන ඉන්න නැගෙනහිර මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු ගමට ආවම සේරප්පුව පාවිච්චි…

TNA MP Hon Shanakiyan Speech At Parliment Regarding Muslims Burial Rights.

All Sri Lankans should be ashamed of all politicians who try to create unwanted issues, TNA…