මේක බෞද්ධ රටක්. මුස්ලිම් ජනතාව මේ රටට ආදරෙයි. සහරාන්ව පෙන්නලා අහිංසක මුස්ලිම් ජනතාවගේ නම විනාශ කරේ!!

මේක බෞද්ධ රටක්. මුස්ලිම් ජනතාව මේ රටට ආදරෙයි. සහරාන්ව පෙන්නලා අහිංසක මුස්ලිම් ජනතාවගේ නම විනාශ කරේ!!”

Gajendrakumar Ponnambalam Speech in Sri Lankan Parliament, Mar 2021 SRI LANKA IS BECOMING A RACIST STATE

(Speech delivered in Sri Lankan parliament by Gajendrakumar Ponnambalam, 25 Mar 2021) I thank you honourable…

THE TEARFUL TRAIL – A DOCUMENTARY FILM – Produced by Universal Human Rights Council UHRC -Geneva

THE TEARFUL TRAIL, a 36-minute documentary film depicting the atrocities, discrimination and damage inflicted on the…

Will ‘deradicalisation’ in Sri Lanka work? | Inside Story

Many from Sri Lanka’s minority muslim community say they’re being targetted. And in the latest decision…

ஈஸ்டர் குண்டுத் தாக்குதல் அறிக்கையும் முஸ்லிம்களும் Guest: Lateef Farook Author, Journalist

ප්‍රස්කු ප්‍රාහරයට විමල් ගැන සැකයිලු – චිරන්ත කියයි පාස්කු ප්‍රහාරයට 225ම වග කියන්න ඕනේ

04/21 தாக்குதலுடன் தான் தேர்தலில் போட்டியிடுவதாக கோட்டா அறிவித்தார் – அனுரகுமார எழுப்பும் சந்தேகம்!

OIC, High Level Segment 6th Meeting, 46th Regular Session Human Rights Council – UHRC

இலங்கையில் பயங்கரவாதம் என்ற கோஷம் ஏன்? | Latheef Farook |

ஈஸ்டர் பயங்கரவாதத் தாக்குதலின் சூத்திரதாரிகள் யார்? உலகளாவிய பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான போர் இலங்கையில் ஏன்? முஸ்லிம்கள்ஏன் குற்றவாளிகளாக சித்தரிக்கப் படவேண்டும்? பல…

මුස්ලිම් දේහ ආදාහනය කරලා ලංකාව තවත් සිරියාවක් කරන්න එපා – මහාචාර්ය චන්දිමා!