ශානකියන්ගෙන් ඥානසාර හිමිට දරුණු ප්‍රහාරයක්- නැගෙනහිර මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු ගමට ආවම සේරප්පුවෙන් ගහන්න

පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහාමොලකරු අල්ලාහ් දෙවියො කියද්දී කට වහන ඉන්න නැගෙනහිර මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු ගමට ආවම සේරප්පුව පාවිච්චි…

Substantive MMDA Reforms: In the name of bringing justice to women and girls

We welcome the news that the Advisory Committee on Muslim Law Reforms has submitted its report…

Support for 20 A: What would the Muslim MPs get in return? by M.S. Ayub

  Had former President Maithripala Sirisena voted for it Aluthgamage’s prediction would have been exact The…

Sri Lankan Muslims remain deeply disturbed at govt failure to stop cremating Muslim corona dead bodies. By Latheef Farook

Sri Lanka’s voiceless and helpless Muslim community, sandwiched between corrupt Muslim politicians and equally controversial religious…

Muslim Marriage and Divorce Act reforms By Latheef Farook

Need to be implemented with or without ACJU which does not represent the community. About fifty…