ඔබේ පෙම් වදන් නෑ එදාමෙන් ඇසෙන්නේ විමල්, ගම්මන්පිල කෝ ඔයාලා – අද සර් ගේ ආණ්ඩුවේ රෙදි ගැලවිලා

Spread the love

Post Disclaimer

Disclaimer: ඔබේ පෙම් වදන් නෑ එදාමෙන් ඇසෙන්නේ විමල්, ගම්මන්පිල කෝ ඔයාලා - අද සර් ගේ ආණ්ඩුවේ රෙදි ගැලවිලා - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *