දෙමළ දේශපාලන සිරිකරුවන් මරාදමන බවට පවසමින් ලොහාන් ඇමති යකා නැටූ හැටි ගජේන්ද්‍රකුමාර් හෙළිකරයි

Spread the love

දෙමළ දේශපාලන සිරිකරුවන් මරාදමන බවට පවසමින් ලොහාන් ඇමති යකා නැටූ හැටි ගජේන්ද්‍රකුමාර් හෙළිකරයි

Post Disclaimer

Disclaimer: දෙමළ දේශපාලන සිරිකරුවන් මරාදමන බවට පවසමින් ලොහාන් ඇමති යකා නැටූ හැටි ගජේන්ද්‍රකුමාර් හෙළිකරයි - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *