හරීන්ගෙන් පාස්කු හෙළිදරව්වත් නිසා පාර්ලිමේන්තුව දෙවනත් වෙයි, අපෙන් කාලා කුණුහරප කියනවා බල්ලෝ හොදයි

Spread the love

Post Disclaimer

Disclaimer: හරීන්ගෙන් පාස්කු හෙළිදරව්වත් නිසා පාර්ලිමේන්තුව දෙවනත් වෙයි, අපෙන් කාලා කුණුහරප කියනවා බල්ලෝ හොදයි - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *