නායකයෙක් රටේ සම්පත් කොල්ලකනවනම් ඒ රට මේ තත්ත්වයට වැටෙන එක පුදුම දෙයක් නෙමෙයි – වික්ටර් අයිවන්

Spread the love

මන්ත්‍රීවරුන්ට රජය සමග BUSINESS කළ හැකිද ? එරාන් රාශමානික්කම් සමග වික්ටර් අයිවන් කරපු සාකච්ඡාව

#victorivan #newsreporter #srilanka

Post Disclaimer

Disclaimer: නායකයෙක් රටේ සම්පත් කොල්ලකනවනම් ඒ රට මේ තත්ත්වයට වැටෙන එක පුදුම දෙයක් නෙමෙයි - වික්ටර් අයිවන් - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *