என் கணவரின் குடும்பத்தில் 50 பேரை Isஸ்ரேல் ராணுவம் கொன்றது – காஸாவிலிருந்து இலங்கை வந்த சகோதரி

An interview of a SRI LANKAN Muslim sister married to a Palestinian brother who has returned from Gaza. The interview has been taken at the Palestinian Embassy in Colombo (Tamil)

Spread the love

An interview of a SRI LANKAN Muslim sister married to a Palestinian brother who has returned from Gaza.  The interview has been taken at the Palestinian Embassy in Colombo (Tamil)

Post Disclaimer

Disclaimer: என் கணவரின் குடும்பத்தில் 50 பேரை Isஸ்ரேல் ராணுவம் கொன்றது - காஸாவிலிருந்து இலங்கை வந்த சகோதரி

An interview of a SRI LANKAN Muslim sister married to a Palestinian brother who has returned from Gaza. The interview has been taken at the Palestinian Embassy in Colombo (Tamil) - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *