ஈரானைஅச்சுறுத்தும்வனையில்வனைகுடா நாடுைைிை் இஸ் ரரலுடைாை உறவுைை்அதிைரிப்பு : ரவண் டத்தைாத பிரச்சினைனை ரவண் டி நிற்கும் எண் ணணை் ரேை்மார்ைை்

Spread the love

அபுதாபியிலும் பஹ் ரேனிலும்உள்ள வளளகுடா ரேக்மாே்கள் இஸ் ரேல்
ஜனாதிபதி ஐசாக்எே்ஸஸாக், பிேதம மந்திேி நப்டாலி ஸபனட்அகிர ாளே
ஸசங்கம்பளம்விேித்து வேரவற்றுள்ளனே். இஸ் லாத்தின் மூன் றாவது
புனிதத்தலமான மஸ் ஜிதுல் அக்ஸாளவ தளேமட்டமாக்க இஸ் ரேல்
ஸதாடே்ச்சி ான நடவடிக்ளககளள எடுத்து வருகின் ற நிளலயிலும் பலஸ் தீன
மக்கள் மீது ஸதாடே்ந்து ஸகாடூேமான தாக்குதல்களள நடத்தி அன் றாடம்
அவே்களளக்ஸகான்று வருகின் ற றிளலயிலும் தான் இந்த ஸசங்கம்பள வேரவற்பு
வழங்கப்பட்டுள்ளது.

 

Post Disclaimer

Disclaimer: ஈரானைஅச்சுறுத்தும்வனையில்வனைகுடா நாடுைைிை் இஸ் ரரலுடைாை உறவுைை்அதிைரிப்பு : ரவண் டத்தைாத பிரச்சினைனை ரவண் டி நிற்கும் எண் ணணை் ரேை்மார்ைை் - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *