භූමදානයේ අවධානම පිළිබද කිසිදු සාක්ෂියක් නෑ හිටපු ප්‍රධාන වසංගත රෝග විද්‍යඥ

Spread the love

Dr NIhal Abeysinghe ON Truth with Chamuditha

source Truth with Chamuditha

Chamuditha Samarawickrama®

Post Disclaimer

Disclaimer: භූමදානයේ අවධානම පිළිබද කිසිදු සාක්ෂියක් නෑ හිටපු ප්‍රධාන වසංගත රෝග විද්‍යඥ - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *