තවත් ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් ගැන ඥානසරගේ හිමිගේ බරපතල ප්‍රකාශය ගැන වහාම හොයන්න- ජනාධිපතිත් දැනුවත්ලු

Spread the love

ඥානසාර හිමිගේ චෝදනාව කාදිනල් හිමියන් දැඩිව ප්‍රතික්ෂේප කරයි, තවත් ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් එල්ලවන බවට ඥානසරගේ හිමිගේ බරපත ප්‍රකාශය ගැන වහාම හොයන්න – ජනාධිපතිත් දැනුවත්ලු- කතෝලික සභාව ආණ්ඩුවට අනතුරු අඟවයි

Post Disclaimer

Disclaimer: තවත් ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් ගැන ඥානසරගේ හිමිගේ බරපතල ප්‍රකාශය ගැන වහාම හොයන්න- ජනාධිපතිත් දැනුවත්ලු - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *