අගමැතිතුමනි මෙහෙම ගියොත් රාජපක්ෂ පවුලට සාප කරාවී – මටත් තර්ජන පණට ආදරයක් තියනවා නම් කතා කරන්න එපාලු

Spread the love

අගමැතිතුමනි මෙහෙම ගියොත් රාජපක්ෂ පවුලට සාප කරාවී – මටත් තර්ජන පණට ආදරයක් තියනවා නම් කතා කරන්න එපාලු

Post Disclaimer

Disclaimer: අගමැතිතුමනි මෙහෙම ගියොත් රාජපක්ෂ පවුලට සාප කරාවී - මටත් තර්ජන පණට ආදරයක් තියනවා නම් කතා කරන්න එපාලු - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *