කොරෝනා මෘත දේහය භූමදානය අවසර දෙන අගමැතිගේ කතාව බොරුවක් ද? ඇයි මෙහෙම බොරු සපයන්නේ ?

Spread the love

Post Disclaimer

Disclaimer: කොරෝනා මෘත දේහය භූමදානය අවසර දෙන අගමැතිගේ කතාව බොරුවක් ද? ඇයි මෙහෙම බොරු සපයන්නේ ? - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *