මුස්ලිම් දේහ ආදාහනය කරලා ලංකාව තවත් සිරියාවක් කරන්න එපා – මහාචාර්ය චන්දිමා!

Spread the love

Post Disclaimer

Disclaimer: මුස්ලිම් දේහ ආදාහනය කරලා ලංකාව තවත් සිරියාවක් කරන්න එපා - මහාචාර්ය චන්දිමා! - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *