பெஷாவர் ெள்ளிவாசல் ெடுபகாலைகள் : ொகிஸ்தான் அரசியல்வாதிகளுக்கு ஒரு எச்சாிக்லக மணி

ஆப்கானிஸ் தான் பபண் பாராளுமன் ற உறுப்பினரின் படுபகாலையும், பபண் களின் கை்வி உரிலமகளுக்கு எதிரான தலிபான் களின் கட்டுப்பாடுகளும்Maithripala Owes Apology To Muslims For His Atrocities

By Latheef Farook Former President Maithripala Sirisena owes  an apology to Muslims for the killings and atrocities unleashed…

Life story of Latheef Farook, journalist author with Dr Kaleel Rahman

Israel’s Fascist Minister Enters Al Aqsa Mosque Courtyard

Calling to demolish Masjid and build a Jewish Temple in its place.

By Latheef Farook Days after becoming  Israel’s Security Minister Zionist Jewish  fascist thug  Itamar Ben-Gvir, entered …

Billions of dollars of tsunami aid disappeared

By Latheef Farook It is eighteen years today since devastating Tsunami struck mainly the east coast…

Muslim expatriates observe “Remembrance Week”

To highlight persecution of Muslims in Sri Lanka

By Latheef Farook A group of Sri Lankan Muslim expatriates in the West, comprising mainly professionals and…

இலங்கை முஸ்லிம் மக்கள் எதிர்நோக்கிய இனவன்முறைகளை நினைவு கூறும் வாரம் 08-14/12/2022

இருண்ட டிசம்பர் 8 ம் திகதி முதல் 14ம் திகதிவரை இலங்கை முஸ்லிம் மக்கள் எதிர்நோக்கிய இனவன்முறைகளை நினைவுகூரும் வாரம் –…

President’s Peace Overture Ignores Muslims

By Latheef Farook – Latheef Farook President Ranil Wickremesinghe in announcing his intent to resolve the long standing…

29 Nov. 1947: United Nations collapsed and justice died when Israel was created in Palestine

By Latheef Farook At the turn of the 20th century, Palestine, now turned into Israel, was…