அரசியலில் இருந்து இம்ரான் கானை தீர்த்துக்கட்ட முயற்சி : பாகிஸ்தாைின் விதியயாடு வினையாடும் மக்கைால் ததாிவு தசய்யப்படாத அரச

ICC arrest warrant on Vladimir Putin

US -European -Israeli war criminals remain scot-free

By Latheef Farook The International Criminal Court (ICC)   issued an arrest warrant for Russian President Vladimir…

மத்திய கிழக்கில் அமமரிக்க மமலரதிக்கத்துக்கு சவரல் விடுக்கும் சவூதி – ஈரரன் ரரஜதந்திர உறவுகளின் மீள் ஆரம்பம்

 

Moves to eliminate Imran Khan from politics

Unelected government is playing with country’s fate

By Latheef Farook Pakistan’s ruling feudal families whose blunders created Bangladesh and divided the country seems…

Twentieth anniversary of US-UK Invasion of Iraq

Bush and Blair killed Iraqis and destroyed Iraq

By Latheef Farook Today, March 19, marks the twentieth anniversary of United States led invasion of…

Restoration of diplomatic ties between Saudi and Iran

Challenges US supremacy in the Middle East

By Latheef Farook In one of the most dramatic developments in the chaotic Middle East political…

முஸ்லிம்களின் ககொந்தளிக்கும் விவகொரங்களுக்குத் தீர்வு கொணத் தவறிய இஸ்லொமிய ஒத்துழைப்பு அழமப்பு

Saudi Prince Salman building a new Kaaba

Muslims worldwide fiercely condemn the move

By Lather Farooq (Prince Salman’s new Kaaba being built in Riyadh) Saudi Arabia, the land of…

துருக்கி, சிரியர ஆகிய நரடுகளில் ஏற்பட்ட முன்ன ரருபபரதும் இல்லரத ம ிதப் பபரவலத்துக்கு உதவுவதில் பரரபட்சம் கரட்டும் உலக நரடுகள் குறிப்பரக அனமரிக்கர தலலலமயிலர பமற்குலகமும் ஐக்கிய நரடுகள் சலபயும

US -European indifference towards

Worst ever human tragedy in Turkey and Syria

By Latheef Farook Ten days after the Monday 6 February 2023 devastating earth quakes in Turkey…