இலங்கையிலிருந்து இஸ்ரேலியர்களை வெளியேற்ற வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டதா?

Isn’t it time for Sri Lanka to expel Israelis ?

Spain calls on European countries to sever diplomatic relations with Israel and impose an arms embargo and economic sanctions.

By Latheef Farook Isn’t it time for Sri Lanka, once in the forefront of supporting the…

Solidarity with Kashmir | October 27th Black Day for Kashmir | Brutal Indian Occupation

Planted Israel in Palestine

to ensure Middle East remains destabilized

By Latheef Farook   Austrian Jewish journalist Theodore Herzl first mooted the idea of a separate state…

Hamas  Shattered  myth of Israeli invincibility

Israel’s genocide in Gaza is backed by US and Europe  while Arab dictators remain  shameful collaborators.

By Latheef Farook  * “You cannot continue to victimize someone else just because you yourself were…

Muslim Spain- Crucial Part of Europe’s History

By Latheef Farook More than four centuries of Muslim rule in Spain is regarded as the…

2011ல் லிபியா மீது அமமாிக்கா – நேட்நடா ேடத்திய ஆக்கிரமிப்பும் அண்மமயில் அங்கு ஏற்பட்ட மெள்ளப் மபருக்குக்கு ெழியமமத்துள்ளன

பலஸ்தீன நாடும் இல்லல : ஒஸ்லலா உடன்படிக்லையும் மரணித்துவிட்டத

சவூதி இஸ்ரேல் புனிதமற்ற ரதனிலவு : பெரும் திகைப்ரெோடு அவதோனித்துக் பைோண்டிருக்கும் முஸ்லிம் உலைம

லிபியா மற்றும் இஸ்ரேல் வெளியுறவு அமமச்சர்கள் சந்திப்பு : லிபியா மக்கள் வகாந்தளிப்பு : நாட்மை ெிட்டு வெளிரயறினார் லிபியாெின் வெளியுறவு அமமச்சர

Harmony Centre at Borella Juma Mosque

To restore harmony between Muslims and non Muslims

By Latheef Farook On Tuesday 4  September 2o23  a  “ harmony Centre” was  opened at the…

ஆயுதப் ப ோரோட்டத்தின் மூலம் பேற்குலகை வென்று இரண்டு ஆண்டுைள் ைழிந்துள்ள நிகலயில, தலி ோன்ைள்; தற்ப ோது ரோஜதந்திரத்தின் மூலம் தேது சட்பூர்ெ தன்கேகய ஸ்திரப் டுத்திக் வைோள்ள பெண்டும

Afghanistan: Taliban Must Earn Legitimacy through Diplomacy

By Latheef Farook* COLOMBO. 30 August 2023 (IDN) — After more than four decades of foreign…

யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட யெமனில் யதாடரும் துெரங்கள் சவூதி ஈரான் சமாதான உடன்பாட்டால் எந்த நிவாரணமும் கிட்டவில்லை

War battered Yemen’s sufferings continues

Saudi-Iran peace deal brought no relief.

By Latheef Farook Yemen , an  ancient country on the Arabian Peninsula has been known for…

Abandoned by all including rich Muslim countries

Rohingya Muslims Continue to suffer in refugee camps

By Latheef Farook August this year marks the sixth anniversary of the genocide of Rohingya Muslims…

Ousted PM Imran Khan handed three-year prison term

Forces which divided Pakistan learnt no lesson Imran was also keen on solving the pressing economic…

Article 370- Stripping rights of Kashmiris | Understang The article 370 | Article 370Scrapped