ப ொஸ்னியொ, ப ொச ொச ொ, ஆப் ொனிஸ்தொன், ஈரொக், ிொியொ, லி ியொ இப்ச ொது சூடொன், இந்த ொிச யில் அடுத்து நிசைகுசையவுள்ள முஸ்லிம் நொடு ொ ிஸ்தொனொ?????

Is Pakistan the next Muslim country  to be destabilized?

After Bosnia, Kosovo,  Afghanistan, Iraq,Syria,Libya and now Sudan.

Will Pakistan be the next Muslim country for destruction after Bosnia, Kosovo, Afghanistan, Kuwait,Iraq,Syria,Libya and now…

Dissolve Muslim political parties as they have miserably failed the community By Latheef Farook

The mood among the Muslim community, in the aftermath of the disgusting gold-and-mobile-phone smuggling involving Muslim…

Distortion of Israel’s violent history

EU President made a mockery of herself

By Latheef Farook President of the European Commission Ursula von der Leyen made a mockery of…

People of Karnataka spoken out

Message is clear and loud to Hindutva forces.

By Latheef Farook In the  Indian State of Karnataka Assembly election on  May 13, 2023, the…

Three important Muslim countries – Pakistan ,Sudan and Palestine-in turmoil

By Latheef Farook Three  important Muslim countries, Sudan, Pakistan and occupied Palestine, were in turmoil  due…

சவூதி மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் தலையீட்டால் சூடானில் ஏற்படுத்தப்பட்ட நெருக்கடி : இப்பபாது அந்த ஆபிாிக்க முஸ்லிம் ொட்லட சின்னாபின்னமாக்குகின்றத

Moves to rehabilitate Syria’s Bashar Al Assad

Insults millions of Syrians tortured, killed and made refugees 

By Latheef Farook Moves are underway, perhaps under pressure from United States and Israel, by some…

விழிப்புணர்வு பெற்று வரும் மத்திய ஆசிய முஸ்லிம் நாடுகள் : உறவுகளை வைர்த்துக் பகாள்ை ஓடிப்பெகும், உலக மகா சக்திகள

Fertile African Muslim country of Sudan

Next on line for destruction like Iraq, Syria and Libya?

By Latheef Farook It is Africa’s large Muslim country Sudan, strategically located in the Horn of…