சவூதி இஸ்ரேல் புனிதமற்ற ரதனிலவு : பெரும் திகைப்ரெோடு அவதோனித்துக் பைோண்டிருக்கும் முஸ்லிம் உலைம

லிபியா மற்றும் இஸ்ரேல் வெளியுறவு அமமச்சர்கள் சந்திப்பு : லிபியா மக்கள் வகாந்தளிப்பு : நாட்மை ெிட்டு வெளிரயறினார் லிபியாெின் வெளியுறவு அமமச்சர

Harmony Centre at Borella Juma Mosque

To restore harmony between Muslims and non Muslims

By Latheef Farook On Tuesday 4  September 2o23  a  “ harmony Centre” was  opened at the…

ஆயுதப் ப ோரோட்டத்தின் மூலம் பேற்குலகை வென்று இரண்டு ஆண்டுைள் ைழிந்துள்ள நிகலயில, தலி ோன்ைள்; தற்ப ோது ரோஜதந்திரத்தின் மூலம் தேது சட்பூர்ெ தன்கேகய ஸ்திரப் டுத்திக் வைோள்ள பெண்டும

Afghanistan: Taliban Must Earn Legitimacy through Diplomacy

By Latheef Farook* COLOMBO. 30 August 2023 (IDN) — After more than four decades of foreign…

யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட யெமனில் யதாடரும் துெரங்கள் சவூதி ஈரான் சமாதான உடன்பாட்டால் எந்த நிவாரணமும் கிட்டவில்லை

War battered Yemen’s sufferings continues

Saudi-Iran peace deal brought no relief.

By Latheef Farook Yemen , an  ancient country on the Arabian Peninsula has been known for…

Abandoned by all including rich Muslim countries

Rohingya Muslims Continue to suffer in refugee camps

By Latheef Farook August this year marks the sixth anniversary of the genocide of Rohingya Muslims…

Ousted PM Imran Khan handed three-year prison term

Forces which divided Pakistan learnt no lesson Imran was also keen on solving the pressing economic…

Article 370- Stripping rights of Kashmiris | Understang The article 370 | Article 370Scrapped