මේක බෞද්ධ රටක්. මුස්ලිම් ජනතාව මේ රටට ආදරෙයි. සහරාන්ව පෙන්නලා අහිංසක මුස්ලිම් ජනතාවගේ නම විනාශ කරේ!!

Spread the love

මේක බෞද්ධ රටක්. මුස්ලිම් ජනතාව මේ රටට ආදරෙයි. සහරාන්ව පෙන්නලා අහිංසක මුස්ලිම් ජනතාවගේ නම විනාශ කරේ!!”

Post Disclaimer

Disclaimer: මේක බෞද්ධ රටක්. මුස්ලිම් ජනතාව මේ රටට ආදරෙයි. සහරාන්ව පෙන්නලා අහිංසක මුස්ලිම් ජනතාවගේ නම විනාශ කරේ!! - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *