ශානකියන්ගෙන් ඥානසාර හිමිට දරුණු ප්‍රහාරයක්- නැගෙනහිර මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු ගමට ආවම සේරප්පුවෙන් ගහන්න

Spread the love

පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහාමොලකරු අල්ලාහ් දෙවියො කියද්දී කට වහන ඉන්න නැගෙනහිර මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු ගමට ආවම සේරප්පුව පාවිච්චි කරන්න -ශානකියන්ගෙන් ඥානසාර හිමිට සහ ආණ්ඩුවට දරුණු ප්‍රහාරයක් – ශානකියන්ගෙන් ඥානසාර හිමිට සහ ආණ්ඩුවට දරුණු ප්‍රහාරයක්- පාර්ලිමේන්තුව දෙවනත් කරයි

Post Disclaimer

Disclaimer: ශානකියන්ගෙන් ඥානසාර හිමිට දරුණු ප්‍රහාරයක්- නැගෙනහිර මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු ගමට ආවම සේරප්පුවෙන් ගහන්න - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *